Banner Mobile Image
Banner Default Image

Assessment Centre/Development Centre (AC/DC)

Cpl ponúka svojim klientom profesionálne konzultačné služby, ktoré sú súčasťou náboruuchádzačov, ako aj rozvoja zamestnancov. Hodnotiace a rozvojové centrum predstavuje komplexné činnosti, ktoré poskytujú organizáciám klientov podporu pri najlepšom využití potenciálu ich zamestnancov. Hodnotiace a rozvojové centrum sa uskutočňujú s podporou skúsených Cpl hodnotiteľov, ktorí sú nezávislým prvkom hodnotenia uchádzačov zúčastňujúcich sa procesov.

Hodnotiace centrum ako podpora náboru

Hodnotiace centrum poskytuje podporu pri nábore zamestnancov a predstavuje súčasť hodnotenia uchádzačov počas vykonávaných úloh – individuálnych a skupinových. Jeho účelom je v praxi hodnotiť individuálne kompetencie dôležité pre pozíciu, na ktorú sa uchádzač hlási. Každý uchádzač zapojený do hodnotiaceho centra je hodnotený podľa viditeľného správania najmenej dvoma vyškolenými Cpl hodnotiteľmi, ktorí dozerajú na celý proces a vykonávajú priebežné hodnotenie uchádzačov. Hodnotitelia vyhotovujú detailný záznam činnosti, ktorý dostane klient a taktiež poskytujú spätnú väzbu uchádzačom, ktorí participovali na hodnotení.

Súčasťou procesov, ktoré Cpl ponúka, je kompletná podpora na každom stupni hodnotiaceho centra. Ponúkame širokú škálu úloh šitých na mieru potrieb náborového projektu a pozície – scenáre, simulácie, vedomostné testy, skupinové diskusie, hry, prezentácie a osobné testy, napr. Lumina Learning, ktoré výrazne zlepšujú šance identifikovať požadované vlastnosti uchádzača. Pozície, na ktoré sa hodnotiace centrum používa, sú predovšetkým manažérske pozície a manažérske pozície pre kvalifikovaných zamestnancov vyššieho manažmentu.

Podpora rozvojového centra pri rozvoji zamestnancov

Cpl v rámci rozvojového centra poskytuje klientom podporu – metódu hodnotenia kompetencií zamestnancov pracujúcich v organizácii klienta. Rozvojové centrum môže byť osobitným projektom alebo môže predstavovať súčasť interného náborového procesu, prípadne programov rozvoja zamestnancov. Prácu na projekte začíname vytvorením požadovaného kompetenčného profilu na danú pozíciu a skúmaním toho, ako zamestnanci vykonávajúci tieto úlohy v spoločnosti reflektujú na tieto potreby. Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú tohto procesu, vykonávajú úlohy v podmienkach, ktoré sú podobné tým, v ktorých každodenne pracujú. Počas tejto doby sú hodnotení nezávislými hodnotiteľmi, ktorí sú vybraní v mene Cpl. Hodnotitelia presne merajú kompetencie, ktoré sú hodnotené počas činnosti v rozvojovom centre a porovnávajú ich s očakávaniami na danú pozíciu. Konečný výsledok činností rozvojového centra predstavujú detailné záznamy vypracované Cpl, ktoré obsahujú: analýzu kompetencií skúmaných na danej pozícii, opis silných stránok a oblastí rozvoja, ako aj odporúčania na rozvoj.

Zamestnávatelia, ktorí si uvedomujú potenciál budúcich aj súčasných zamestnancov, vedia lepšie využiť ich potenciál a zručnosti, čo sa následne prejaví v ich konkurenčnej výhode na trhu.

Chceli by ste sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás!

Späť k rozvoju talentov