Banner Mobile Image
Banner Default Image

Lumina Learning

Lumina Learning - inovatívna psychometrika pre túto dobu

Vhodný kompetenčný model, ktorý podporuje obchodné potreby, zohráva významnú úlohu v efektivite, stabilizácii a rozvoji organizácie. Kľúčom je využitie na mieru prispôsobených náborových procesov, plánov zamestnaneckého rozvoja a tréningových programov, ktoré realisticky posilnia jednotlivcov, ako aj celé tímy. Je žiadúce používať psychometrické nástroje vo všetkých štádiách prítomnosti zamestnanca v organizácii, hoci je taktiež vhodné venovať im pozornosť aj pred finálnym rozhodnutím nastúpiť do organizácie, a to už v štádiu náboru.

Čo je Lumina Learning?

Lumina Learning predstavuje psychometrické programy a nástroje, ktoré zlepšujú chod organizácie tým, že poskytujú podporu obchodným procesom zvyšovaním povedomia zamestnancov a tímov o ich kompetenciách a možnostiach rastu. Tieto programy si získali dôveru a zlepšili chod spoločností na celom svete. Tréningové programy pripravené na základe individuálnych potrieb organizácie poskytujú účastníkom podporu pri rozvoji interpersonálnych zručností a sebauvedomenia, zlepšujú tímovú komunikáciu a spoluprácu. Vedú k trvalej zmene postojov a správania.

Spoločnosť Cpl je certifikovaná dvoma Lumina Learning segmentmi: Lumina Spark – psychometrický nástroj, ktorý umožňuje realizovať komplexný výskum osobnosti a taktiež školenia a tréningy rozvoja individuálnych kompetencií pre zamestnancov klienta a Lumina Select – nástroj, ktorý poskytuje podporu pri náborových procesoch.

 

Lumina Spark výskum a tréningy rozvoja pre zamestnancov pracujúcich priamo v spoločnosti a z domu

Prvý a najvyvinutejší Lumina produkt. Predstavuje inovatívny nástroj, ktorý je založený na revolučnom výskume Dr. Stewarta Dessona v oblasti psychológie a psychometriky. Revolučný prístup Lumina sa prejavuje v tom, že zamestnanci nie sú označení jednotlivými farbami alebo kódmi. Lumina Spark predpokladá inkluzívny prístup, ktorý príťažlivým spôsobom demonštruje silné stránky daného človeka a oblastí vyžadujúcich rozvoj, pričom poukazuje na to, že kompetencie, ktorými disponujeme, sa môžu rozvíjať a meniť. Lumina jasne a názorne (formou farebnej Splash, ktorá opisuje osobnosť) taktiež ukazuje skryté poklady osobnosti, z ktorých je možné v profesionálnom živote čerpať, pričom zobrazuje úplný kompetenčný potenciál zamestnancov, ktorý je často podvedomý alebo obmedzovaný vonkajšími faktormi. Celkový profil Lumina je dynamický, zobrazuje osobnosť v tzv. 3 osobnostiach: prirodzenej (ako sa sami so sebou cítime najlepšie), bežnej (ako sa bežne správame v práci) a prehnanej (ako reagujeme v nezvyčajných/stresujúcichsituáciách/pod tlakom, ktorý je takisto vnútorne spôsobený), čo umožňuje pozorovať tendencie správania a ich možné príčiny.

 

Každý účastník môže v rámci služby Lumina Spark získať:

  • približne 30-stranovú osobnú správu s opisom aspektov osobnosti a oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie,

  • individuálnu konzultáciu s rozborom výsledkov a správy,

  • 1x2 konzultáciu (s priamym nadriadeným, spolupracovníkmi) v prípade, že chceme použiť výsledky výskumu v pracovnom prostredí.

Tímy môžu takisto využiť spoločné konzultácie, ako aj workshopy (osobne alebo na diaľku) a rozobrať vzťahy medzi rozličnými črtami osobnosti a osobnostnými profilmi, ktoré podporujú tímovú spoluprácu a porozumenie.

Lumina je dostupná na diaľku a taktiež vo forme aplikácie v telefóne a QR kódov, o ktoré sa môžete deliť s inými ľuďmi, čo vám umožňuje používanie bez obmedzení (aj priestorových), aby ste čo najlepšie porozumeli nášmu tímu a navzájom spolupracovali.

Každý z balíkov je prispôsobený individuálnym potrebám a cieľom organizácie. Takisto pracujeme priamo s Lumina partnermi v rôznych krajinách a Lumina odborníkmi v regióne, čo nám umožňuje poskytovať služby najvyššej kvality.

Lumina Select - kvalitatívny prístup k náborovým procesom

Lumina Select predstavuje odpoveď na potrebu kvalitných náborových procesov. Umožňuje vám analyzovať profil uchádzača v rámci 16 kompetencií a 24 čŕt osobnosti pričom jasne zobrazuje jeho potenciál a zároveň ponúka osobe, ktorá uskutočňuje náborový proces, zoznam niekoľkých otázok, ktoré boli stanovené systémom ako potenciálne oblasti rozvoja uchádzača v rámci prijatého kompetenčného modelu na danú rolu.

Predstavuje krátky dokument formátu A4, ktorý ponúka veľmi široký obraz o kompetenciách uchádzača, vďaka ktorému môžeme rýchlo a efektívne overiť, či má daná osoba črty, ktoré u uchádzača v tíme hľadáme a takisto, či zapadá do kompetencií stanovených na konkrétnu pozíciu. Súčasťou služby Lumina Selectje možnosť objednať si správy a v rámci služby rozšíriť spoluprácu o individuálne konzultácie s Lumina odborníkom, s ktorým budú odkonzultované profily uchádzačov a s podporným tímom, ktorý v rámci náborového procesu analyzuje profily.

Lumina Select môže výrazne pomôcť HR oddeleniam a zlepšiť náborový proces, a to skrátením kompetenčných pohovorov za účelom diskusie o možných problémových príkladoch. Zároveň poskytuje uchádzačovi stručnú správu a skvelú skúsenosť (Candidate Experience). Takáto správa môže skvalitniť spätnú väzbu a objasniť príčiny, pre ktoré sme sa rozhodli nezamestnať daného uchádzača, alebo je východiskom pre rozhodnutie pozvať ho do našej organizácie. Takto nielen ušetríme čas náborového pracovníka, HR alebo manažéra, ale taktiež znižujeme riziko náborových chýb. Jednoduché, rýchle, efektívne a online.

Máte záujem o Lumina Learning nástroje? Obráťte sa na nás.

Radi vám pomôžeme a poskytneme riešenia, ktoré zlepšia fungovanie vašej spoločnosti.

Späť k rozvoju talentov