Banner Mobile Image
Banner Default Image

Podmínky používání

Právní omezení

Tímto uděluji obchodní společnosti CPL Jobs, s.r.o., IČ: 26687038, se sídlem Jindřišská 16, 110 00 Praha 1 (dále pouze jako „správce“), dobrovolný souhlas se shormažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři shora jako správci dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále pouze jako „zákon“), pro účely výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se ucházím, a nebo jakoukoli jinou relevantní pracovní pozici, která pro mě bude na základě uvážení správce aktuálně i v budoucnu vhodná. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé a souhlasím s jejich poskytnutím třetím osobám, zejména, ovšem nikoliv pouze, ostatním organizačním složkám skupiny CPL a klientům skupiny CPL z řad zaměstnavatelů, ovšem pouze z důvodu naplnění sledovaného účelu, tedy zprostředkování a realizace výběrového řízení na pracovní pozici. Souhlasím se zasíláním vhodných nabídek na zaměstnání na mou aktuální e-mailovou adresu. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu neurčitou a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat. Jsem srozuměn s tím, že v souladu s ustanovením § 12 zákona mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu, jakým způsobem jsou o mně zpracovávány a kdo je jejich příjemcem. Dále jsem si vědom svých práv podle ustanovení § 21 zákona, zejména práva domáhat se vysvětlení správce a blokování, opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, které jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo ochranou mého soukromého a osobního života.

Smluvní podmínky

Před tím, než začnete tuto službu používat nebo k ní přistupovat si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Přístupem k této službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými smluvními podmínkami. Společnost Cpl může tyto smluvní podmínky kdykoliv změnit. Změny nabírají platnost okamžitě po zveřejnění změněných podmínek. Smluvní podmínky pro inzerenty tvoří součást našich všeobecných podmínek pro používání těchto webových stránek. Společnost Cpl také stanovila ucelené zásady ochrany osobních údajů pro uživatele.

Autorská práva a ochranné známky

Materiál na těchto webových stránkách je chráněn autorským právem společnosti © Cpl Resources plc nebo jejích dodavatelů, není-li uvedeno jinak. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Cpl. Materiál je chráněn mezinárodními autorskými právy a zákony o ochranných známkách.

Informace jsou určeny pouze pro osobní, nekomerčni použití

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu a nesmějí být prodávány nebo redistribuovány. Materiály z těchto webových stránek můžete stahovat pouze pro osobní, nekomerční účely, za předpokladu, že zachováte veškeré autorské a jiné vlastnické omezení. Nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet ani distribuovat jakýkoliv materiál z těchto webových stránek včetně kódu a softwaru. Tyto webové stránky nesmíte využívat pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo který zakazují tyto podmínky užití.

Informace nepředstavují odborné rady

Společnost Cpl publikuje informace za účelem poskytování souhrnu obecných informací souvisejících s právními a jinými záležitostmi. Nesete výhradní zodpovědnost za posouzení správnosti, úplnosti a užitečnosti všech stanovisek, rad, služeb, zboží a dalších informací poskytovaných prostřednictvím služby nebo obecně dostupných na internetu. Společnost Cpl nenese v žádném případě odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s jakýmikoli rozhodnutími nebo úkony, které vy nebo jakákoli jiná osoba podnikne na základě informací poskytovaných na těchto webových stránkách.

žádné záruky volnosti pracovniho místa

Společnost Cpl neposkytuje žádnou záruku nepřetržité dostupnosti jakékoli nabídky práce inzerované na těchto webových stránkách a nenese zodpovědnost v případě, že inzerent vyplní volné pracovní místo před odebráním inzerce z těchto webových stránek. Přestože společnost Cpl usiluje o zajištění toho, aby inzerovaná pracovní místa byla skutečně volná, neposkytuje žádnou záruku, že každý inzerát představuje skutečné volné místo.

žádné záruky ani doporučeni v souvislosti s webovými stránkami nebo službami, na které odkazujeme nebo které odkazuji na nás

Společnost Cpl poskytuje odkazy a ukazatele na webové stránky spravované třetími stranami. Takové webové stránky nejsou pod kontrolou společnosti Cpl a společnost Cpl nezodpovídá za obsah (včetně přesnosti, zákonnosti a mravnosti) jakékoli odkazované stránky nebo odkazu obsaženého na odkazované stránce. Společnost Cpl tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené na odkazovaných webových stránkách. Společnost Cpl nezodpovídá za to, že budou odkazované stránky dodržovat autorská práva.

žádné záruky v souvislosti se službou

Společnost Cpl nezaručuje nepřetržitou dostupnost služby ani její bezchybnost ani opravu jakýchkoli závad. Berete také na vědomí, že společnost Cpl nezaručuje ani nemůže zaručit, že soubory určené ke stažení prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím elektronické pošty nebudou obsahovat viry, červy, trojské koně ani nebo kód, který projevuje kontaminační nebo destruktivní vlastnosti. Nesete zodpovědnost za zavedení náležitých postupů a kontrolních bodů s cílem splnit své konkrétní požadavky na přesnost vstupu a výstupu dat, a také za udržování externích prostředků umožňujících rekonstruovat případná ztracená data.

Naše práva k používáni informací, které nám pošlete

Společnost Cpl vítá vaše nápady a zpětnou vazbu související se všemi aspekty těchto webových stránek. Souhlasíte s tím, že společnost Cpl může reprodukovat, distribuovat, přenášet, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat veškeré materiály a jiné informace (včetně nápadů na nové nebo vylepšené produkty a služby), které odešlete v rámci jakékoli veřejné části těchto webových stránek (jako jsou vývěsní tabule, diskuzní fóra a diskuzní skupiny) nebo které společnosti Cpl odešlete prostřednictvím e-mailu. (Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.)

žádná záruka týkající se bezpečnosti vašich informací

Přestože společnost Cpl náležitým způsobem pečuje o to, aby bylo zajištěno soukromí a integrita vámi poskytovaných informací, existuje možnost, že tyto informace mohou být nezákonně sledovány třetí stranou během přenosu přes internet nebo po uložení na systémy společnosti Cpl. Pokud se tak stane, společnost Cpl nepřijímá žádnou odpovědnost.

Vaše zadpovědnost za heslo a přihlašovací jméno

Abyste se mohli stát registrovaným uživatelem, musíte nám poskytnout heslo a přihlašovací jméno. Nesete plnou zodpovědnost v případě, že nezachováváte důvěrnost vašeho hesla a přihlašovacího jména. Kromě toho jste zcela zodpovědní za veškeré aktivity provedené prostřednictvím vašeho přihlašovacího jména. Heslo nebo přihlašovací jméno můžete kdykoli změnit podle uvedených pokynů. Dle vlastního uvážení můžete také smazat služby přiřazené k vaší registraci. Souhlasíte s tím, že se dozvíte o neoprávněném použití vašeho přihlašovacího jména nebo jakémkoli jiném narušení zabezpečení, okamžitě upozorníte společnost Cpl.

Poskytovatelé třetích stran

Společnost Cpl poskytuje odkazy a ukazatele na webové stránky spravované třetími stranami. Za služby a produkty třetích stran, které jsou inzerovány na těchto webových stránkách, zodpovídají příslušné třetí strany. Jejich zařazení na tyto webové stránky neimplikuje doporučení společností Cpl. Společnost Cpl nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty jakkoli související s jakýmikoliv informacemi nebo poskytovanými službami třetích stran.