Banner Mobile Image
Banner Default Image

Zásady ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné

CPL Jobs, s. r. o. se zavazuje chránit všechny kategorie Vašich osobních údajů, kterými disponuje.

Naší snahou je, abyste jako dotčená osoba rozuměli, jakým způsobem CPL Jobs, s.r.o. sbírá, používá a uchovává Vaše osobní údaje a jak se o ně dělí. CPL Jobs, s.r.o. si též přeje, abyste byli informovaní o tom, jakých práv se můžete dovolávat, aby Vám to pomohlo chránit Vaše soukromí. V této souvislosti je důležité, abyste si přečetli toto Oznámení o ochraně a zpracování osobních údajů a pochopili, jak CPL Jobs, s.r.o. Vaše soukromé údaje používá. Vezměte prosím na vědomí, že CPL Jobs, s.r.o. si podle potřeby vyhrazuje právo aktualizovat toto Oznámení o ochraně a zpracování osobních údajů.

CPL Jobs, s. r. o. poskytuje náborové služby a každý den spojuje lidi se správnou prací.

CPL Jobs, s. r. o. se zavazuje chránit práva a soukromí jednotlivců v souladu s legislativou Evropské Unie i České republiky vztahující se na ochranu osobních údajů. CPL Jobs, s.r.o. se při naplňování svého poslání zavazuje zákonně a spravedlivě zpracovávat osobní údaje týkající se uchazečů, zaměstnanců, klientů a ostatních partnerů.

1.1. Legislativa

Společnost CPL Jobs, s.r.o. zpracovává všechny osobní údaje v souladu s českým Zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).

1.2. Otázky a stížnosti

V případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost CPL Jobs, s.r.o. zachází s Vašimi osobními údaji nebo pokud si přejete další informace o způsobu použití Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na následující adresu společnosti CPL Jobs, s.r.o.:

Zodpovědná osoba na ochranu osobních údajů (DPO):

CPL Jobs, s. r. o.

Jindřišská 16

110 00 Praha 1

Email: [email protected]

 

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Česká republika

ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
konzultace: +420 234 665 800 (vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)

Email: [email protected]

WWW: https://www.uoou.cz

 

1.3. Porušení

CPL Jobs, s.r.o. podnikne všechny přiměřené technické a organizační kroky na ochranu Vašich osobních údajů. V případě porušení ochrany osobních údajů Vás bude společnost CPLJobs, s.r.o. kontaktovat v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají ze zákona.

2. Jak sbírá CPL Jobs, s. r. o. informace?

CPL Jobs, s.r.o. sbírá osobní údaje, aby umožnila poskytování služeb na podporu účelu společnosti CPL Jobs, s.r.o. Společnost CPL Jobs, s.r.o. může informace o Vás získávat kromě jiného následujícími způsoby:

 • získávat osobní údaje přímo od Vás,

 • přijímat osobní údaje z jiných zdrojů,

 • při vstupu do našich prostor budete z bezpečnostních důvodů monitorováni bezpečnostními kamerami.

Je důležité, aby byly osobní údaje, které poskytujete společnosti CPL Jobs s.r.o. aktuálnía přesné. V souladu s odstavcem 7.4 platí, že pokud jsou osobní údaje, kterými disponuje CPL Jobs, s.r.o. nepřesné nebo neúplné, kontaktujte prosím CPL Jobs, s.r.o. a CPL Jobs, s.r.o. bude tyto informace aktualizovat.

3. Na co CPL Jobs, s. r. o. využívá informace?

3.1.Proces, účel a právní východisko

CPL Jobs, s. r. o. využívá sesbírané osobní údaje na plnění našich závazků poskytovat náborové služby a umožnit poskytování služeb na podporu účelu společnosti CPL Jobs, s.r.o.

CPL Jobs, s. r. o. využívá sesbírané osobní údaje na jakýkoli z následujících účelů:

 

Proces

Účel

Právní východisko

Před náborem

Evidovat zájem potencionálně dotyčné osoby o nábor do zaměstnání.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, ve které je dotyčná osoba smluvní stranou anebo za účelem vykonání kroků na žádost dotyčné osoby před uzavřením smlouvy [odstavec 13(b)]

Ověření

Ověřit si, zda je dotyčná osoba kvalifikovaná a způsobilá na určité pozice v rámci CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

Nábor

a výběr

Ukončit náborový proces a vyhodnotit vhodnost dotyčné osoby.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

 

 

Důchod

Spravovat nárok dotyčné osoby na důchod a zabezpečit soulad s důchodovými pravidly.

Konat ve shodě s různými zákony, které se týkají důchodu.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Výplatní páska

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. uskutečnit platbu ve prospěch dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Osobní spis

Konat ve shodě se Zákoníkem práce a daňovými zákony a zabezpečit dodržování podmínek zaměstnání.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou anebo za účelem vykonání kroků na žádost dotyčné osoby před uzavřením smlouvy. [odstavec 13(b)]

 

Právo na práci

Umožnit CPL Jobs, s.r.o., aby dosáhla na soulad se závazky podle místní legislativy, která upravuje právo na práci.

 

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému CPL Jobs, s.r.o. podléhá.

Evidence docházky

Umožnit dotyčné osobě uplatňování jejích práv a nároků v souladu se Zákoníkem práce České republiky.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Zákonný nárok

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. dosáhnout souladu:

 • s její povinností vůči dotyčné osobě;

 • s povinnostmi evidence v souladu s různými ustanoveními Zákoníku práce

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému CPL Jobs, s.r.o. podléhá.

Záznamy o školení

Zabezpečit, aby CPL Jobs, s.r.o. byla v pozici hodnotit potřeby dotyčné osoby na školení a zaznamenat důkaz o školení.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Podrobnosti o výkonu práce

Řídit výkon práce dotyčné osoby v souladu s příslušnými postupy CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Pracovní stížnosti a disciplína

Zabezpečit, aby byly stížnosti dotyčné osoby spravedlivě prošetřené v souladu s postupy CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Informace o zdravotním stavu

Kontrolovat absence dotyčné osoby, kontrolovat nemocenské dávky v souladu s pracovní smlouvou a kontrolovat způsobilost dotyčné osoby k práci.

Zpracování je nevyhnutelné na vyhodnocení pracovní schopnosti dotyčné osoby, přičemž podléhá ochraně dotyčné osoby.

Plnit závazky a uplatňovat práva v souladu se Zákoníkem práce.

Vykonávání a přijímání plateb

 

Vykonávat anebo přijímat jakékoli platby při vykonávání běžných obchodních činností, řešení sporů anebo realizování jakýchkoli jiných platebních požadavků.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Názor zákazníka

Získat zpětnou vazbu dotyčné osoby na náborové procesy CPL Jobs, s.r.o., na služby zákazníkům a na výzkumné účely.

Zpracování je založené na žádosti o vydání souhlasu dotyčné osoby.

Přilákání talentu

Poskytovat dotyčným osobám podporu a asistenci při náborových službách prostřednictvím zdrojů třetích stran, jako je např. LinkedIn a jiné pracovní portály, z kterých CPL Jobs, s.r.o. získává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Podpora talentu

Poskytovat dotyčným osobám podporu v kariérním poradenství a při přímé komunikaci s nimi poskytovat užitečné informace, rady a podpůrné materiály prostřednictvím emailu, zpráv anebo mobilních / webových notifikací.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Soulad s právními předpisy

Zabezpečit soulad s finančními směrnicemi a právními předpisy a dalšími příslušnými zákony a právními předpisy.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

 

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Sdílení údajů se třetí stranou

 

 

Povolit CPL Jobs, s.r.o. uskutečňovat a vykonávat činnosti s nezávislými poskytovateli služeb, kteří umožňují CPL Jobs, s.r.o. poskytovat služby.

Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou. [odstavec 13(b)]

Záložní zařízení

Uchovávat osobní údaje a vytvářet zálohy těchto údajů z důvodu neočekávaných událostí a za účelem obnovení po katastrofě.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

Předkládání důkazů

Shromažďovat informace z důvodu služeb týkajících se řešení sporů a soudních řízení.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

Sdílení informací za účelem soudních řízení stran

Umožnit stranám začít soudní řízení.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

Kamerové systémy

Kvůli bezpečnosti a zdraví jednotlivců v prostorách CPL Jobs, s.r.o.

Zpracování osobní údajů je nevyhnutelné za účelem sledování legitimních zájmů provozovatele anebo třetí strany. [odstavec 13(f)]

Nehody a incidenty

Umožnit CPL Jobs, s.r.o. vést evidenci v souladu se Zákoníkem práce České republiky.

Zpracování je nevyhnutelné kvůli souladu s právním závazkem, kterému podléhá CPL Jobs, s.r.o.

 

4. S kým si CPL Jobs, s. r. o. vyměňuje informace?

CPL Jobs, s. r. o. si může během výkonu povinností vyměnit osobní údaje s jinými stranami. V tomto případě se CPL Jobs, s.r.o. řídí následujícími principy:

 • Přenos vychází z právní povinnosti, plnění smlouvy anebo výslovného souhlasu.

 • V případě, že jsou údaje přenášené na jinou stranu, CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí přiměřenou technickou a organizační ochranu Vašich osobních údajů.

 • V případě, že CPL Jobs, s.r.o. zapojí do poskytování služby třetí stranu, CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí, aby poskytovatel přijal přiměřené technické a organizační opatření za účelem zpracování, uchovávání a ochrany Vašich osobních údajů.

 • CPL Jobs, s. r. o. jako provozovatel údajů neposkytne za úplatu Vaše údaje žádné třetí straně a podnikne všechny přiměřené kroky na zajištění bezpečnosti Vašich údajů v konání se třetími stranami.

Zatímco se strany, které CPL Jobs, s.r.o. zapojí, mohou příležitostně měnit, CPL Jobs, s.r.o. věří, že je důležité, abyste byli obeznámeni s typem stran, se kterými si CPL Jobs, s.r.o. vyměňuje údaje. Kategorie a typy třetích stran uvedené níže nepředstavují úplný seznam. Poskytují však údaje o tom, s jakými stranami si CPL Jobs, s.r.o. vyměňuje údaje.

4.1. Jiné třetí strany

Třetí strany za účelem interních a externích auditů, vykonávání průzkumů, zástupci ve všeobecných věcech a/nebo třetí strany, které mohou zlepšit naše procesy a služby (jako např. konzultanti).

4.2. Ministerstva, orgány státní správy nebo státní výkonné orgány

CPL Jobs, s.r.o. má zákonnou povinnost poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci tak, jak je uvedeno v českém zákoně o zpracování osobních údajů.

Mezi příjemce takovýchto údajů patří ministerstva, státní výkonné orgány, orgány státní správy, vyšetřovací orgány, úřad práce, úřad sociálních věcí, zdravotní pojišťovny a daňové úřady.

4.3. Mezinárodní přenosy

V případě přenosu dat mimo Evropské hospodářské oblasti použije CPL Jobs, s.r.o. záruky, které jsou známé jako standardní smluvní doložky (SSD).

5. Jaký druh informací se sbírá?

Na plnění našeho mandátu a vykonávání úloh uvedených v tomto vyhlášení potřebuje CPL Jobs, s.r.o. sbírat různé typy osobních údajů.

Zatímco se typ osobních údajů může příležitostně měnit, CPL Jobs, s.r.o. věří, že je důležité, abyste byli seznámeni s typem údajů, které CPL Jobs, s.r.o. shromažďuje a používá. Následující tabulka představuje neúplný seznam a poskytuje údaje o kategoriích a typech údajů, které CPL Jobs, s.r.o. používá na vykonávání úloh.

Vezměte prosím na vědomí, že informace uvedené v jedné kategorii mohou být použité na výkon úlohy anebo ve spojitosti s činnostmi pod jinou hlavičkou, případně tak, jak je uvedeno v odstavci 3.

 

Kategorie

Typ údajů

Uchazeči

 • Jméno a příjmení, rodné jméno, datum narození, místo narození, akademický titul, trvalé bydliště, korespondenční adresa, národnost, telefonní číslo, email, stupeň vzdělání, řidičský průkaz, cizojazyčné znalosti, IT znalosti, technické znalosti, záliby, platové požadavky, struktura bonusů, postgraduální vzdělání, rok ukončení studia, typ ukončeného studia, pracovní historie (např. Předchozí zaměstnavatel, pozice, datum a délka zaměstnání, plat, struktura bonusů, týdenní pracovní fond, reference).

 • Osobní údaje (např. detaily o zdravotním stavu, postižení a pracovní povolení).

Zaměstnanci

 • Jméno a příjmení, rodné jméno, datum narození, místo narození, akademický titul, rodné číslo, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, email, stupeň vzdělání, řidičský průkaz, cizojazyčné znalosti, údaje o dani, daňové srážky, údaje o roční dovolené, srážky, údaje o důchodu, souběžný pracovní poměr, údaje o ošetřování člena rodiny, rodinný stav, počet dětí, druh zaměstnání, týdenní pracovní fond, datum začátku zaměstnání, délka trvání zaměstnání, zaměstnanecká pozice, mzda, struktura bonusů, písemnosti týkající se stížností a pracovní disciplíny, dokumentace týkající se výkonu práce, bankovní údaje (např. číslo bankovního účtu, kód banky), číslo pasu, číslo občanského průkazu.

 • Osobní kategorie údajů (např. průkaz totožnosti, pracovní povolení, údaj o pracovní neschopnosti, lékařské potvrzení, údaje o zdravotním postižení, záznamy o úrazech a nehodách, údaje o mateřské dovolené).

Ostatní partneři

Jméno a příjmení, místo bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, email, daňové identifikační číslo, údaje o bankovním účtu.

6. Jak dlouho uchovává CPL Jobs, s. r. o. informace?

CPL Jobs, s.r.o. vyvinula harmonogram uchovávání záznamů na všechny osobní údaje, kterými CPL Jobs, s.r.o. disponuje. Doba uchovávání se liší a závisí na povaze a účelu zpracování.

Hlavní faktory, které určují dobu uchovávání údajů, jsou následovné:

 1. doba potřebná na splnění úlohy;

 2. jakýkoli právní nárok vztahující se na údaje;

 3. jakékoli probíhající právní řízení.

Pokud si přejete vidět kopii interních pravidel na uchovávání záznamů, kontaktujte společnost DPO na adrese [email protected].

7. Jaká jsou Vaše práva?

Jako dotyčná osoba budete mít následující práva uvedená v tomto odstavci. V jistých situacích však mohou být uplatněná omezení.

7.1. Kam mohu poslat žádost?

Prosíme Vás, abyste zasílali veškeré žádosti na konkrétní údaje poskytnuté v odstavci 1 s co nejdetailnějším popisem, aby se společnost CPL Jobs, s.r.o. mohla efektivně zabývat Vaším požadavkem. Společnost CPL Jobs, s.r.o. Vás může požádat, abyste jí poskytli identifikační údaje za účelem ověření údajů.

7.2. Jak dlouho bude trvat vyřízení žádosti?

Po přijetí žádosti bude mít CPL Jobs, s.r.o. 30 dní na poskytnutí odpovědi s možností prodloužení o další dva měsíce, pokud to bude potřeba. Pokud CPL Jobs, s.r.o. vyžaduje na vyřízení Vaší žádosti více času, CPL Jobs, s.r.o. Vás obeznámí se zpožděním a jeho důvody do 30 dní po přijetí žádosti. Pokud CPL Jobs, s.r.o. zamítne Vaši žádost, též Vás bude informovat do 30 dní po přijetí žádosti s uvedenými důvody zamítnutí.

CPL Jobs, s.r.o. nebude účtovat poplatky za žádné žádosti za předpokladu, že je CPL Jobs, s.r.o. nepovažuje za neoprávněné či přehnané. Pokud je CPL Jobs, s.r.o. považuje za neoprávněné či přehnané, může CPL Jobs, s.r.o. účtovat přiměřený poplatek (vztahuje se to také na více kopií) nebo zamítnutou žádost.

V případě, že CPL Jobs, s.r.o. zamítne Vaši žádost, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Právo přístupu

Máte právo vědět, jakými osobními údaji o Vás disponuje CPL Jobs, s.r.o., z jakého důvodu uchovává údaje a jakým způsobem zpracovává CPL Jobs, s.r.o. Vaše osobní údaje.

Při podávání žádosti Vás prosíme, abyste poskytli CPL Jobs, s.r.o. informace, které pomohou ověřit Vaši identitu a abyste poskytli co nejvíce informací, které pomohou CPL Jobs, s.r.o. porozumět, k jakým informacím žádáte přístup (tj. časové období, předmět žádosti) a email zašlete na [email protected].

Vezměte prosím na vědomí, že žádost o přístup je zdarma, ale v případě, že CPL Jobs, s.r.o. rozhodne, že žádost je neoprávněná nebo neúměrná, CPL Jobs, s.r.o. Vám může účtovat přiměřený poplatek.

7.4. Právo na úpravu

Máte právo požadovat, aby informace, které o Vás uchovává CPL Jobs, s.r.o., byly aktuální a přesné.

V případě, že jsou informace nepřesné anebo neúplné, CPL Jobs, s.r.o. Vám doporučuje, abyste kontaktovali CPL Jobs, s.r.o. a nechali si tyto informace upravit. Po přijetí žádosti CPL Jobs, s.r.o. zabezpečí, aby byli osobní údaje upravené a aby byli v rámci možností co nejaktuálnější.

7.5. Právo být zapomenut

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů v následujících případech:

 • osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které byli získané;

 • v případech, že jsou data zpracovaná na základě souhlasí, odvoláte svůj souhlas se zpracováním a neexistuje jiné právní východisko;

 • osobní údaje jsou zpracované nezákonným způsobem;

 • namítáte proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující legitimní důvody na zpracování;

 • Vaše osobní údaje vyžadují výmaz v souladu se zákonnými požadavky.

Společnost CPL Jobs, s.r.o. však nebude schopna vyhovět žádosti o výmaz, pokud je zpracování osobních údajů nevyhnutelné z následujících důvodů:

 • uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace;

 • plnění povinnosti ze zákona anebo plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu;

 • veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví;

 • archivace anebo statistický účel ve veřejném zájmu;

 • ustanovení, výkon anebo obrana právních nároků.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případech, ve kterých existuje právní základ na zpracování osobních údajů na základě plnění ze zákona, nemusí jisté zpracování v souvislosti s Vašimi údaji podléhat právu na výmaz.

V případě právního nároku CPL Jobs, s.r.o. vykoná hodnocení oprávněnosti uchovávání Vašich osobních údajů, aby rozhodla o Vaší žádosti o výmaz a bude Vás kontaktovat v případě, že CPL Jobs, s.r.o. není schopná Vaší žádosti vyhovět.

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může mít společnost CPL Jobs, s.r.o. potřebu uchovávat některé informace, aby se ujistila, že všechny Vaše preference jsou řádně respektované. CPL Jobs, s.r.o. nemůže například vymazat všechny informace o Vás, pokud jste taktéž požádali CPL Jobs, s.r.o., aby Vám nezasílala marketingové materiály. V opačném případě by CPL Jobs, s.r.o. vymazala Vaše preference, abyste nedostávali marketingové materiály.

7.6. Právo na omezení

Máte právo na to, aby CPL Jobs, s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • pokud se domníváte, že osobní údaje nejsou přesné (období omezení bude trvat, dokud CPL Jobs, s.r.o. neaktualizuje Vaše informace);

 • pokud je zpracování osobních údajů nezákonné, ale raději si přejete omezit zpracování údajů, než je vymazat;

 • pokud už CPL Jobs, s.r.o. nepotřebuje osobní údaje, ale uchování informací požadujete vy z důvodu ustanovení, výkonu anebo obrany právních nároků;

 • Vaše námitka proti zpracování osobních údajů nebyla vyřízena.

V případě, že je zpracování omezené, budou Vaše osobní data zpracované jen s Vaším souhlasem, na ustanovení, výkon anebo obranu právních nároků, na ochranu práv jiných osob anebo z důvodů, které jsou důležité pro veřejný zájem.

Společnost CPL Jobs, s.r.o. Vás bude kontaktovat, aby potvrdila vyřízení žádosti o omezení a zruší omezení jen po tom, co Vám CPL Jobs, s.r.o. poskytne informace o takovémto konání.

7.7. Právo na přesun dat

Máte právo na poskytnutí veškerých osobních dat, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud:

 • je zpracování vykonané na základě smlouvy;

 • je zpracování vykonané na základě Vámi poskytnutého souhlasu;

 • je zpracování vykonané automatizovaným způsobem.

Můžete taktéž žádat, aby CPL Jobs, s.r.o. zaslala tyto osobní údaje jinému poskytovateli údajů, pokud je to technicky možné.

7.8. Právo namítat

Máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování však muselo být vykonané na základě veřejného zájmu anebo legitimního zájmu CPL Jobs, s.r.o.

Pokud si přejete vyjádřit námitky proti zpracování údajů, obraťte se se svou žádostí na CPL Jobs, s.r.o. Společnost CPL Jobs, s.r.o. následné ukončí zpracování osobních údajů, pokud to není vyžadované za účelem soudních řízení.

 

8.Subory cookie

Soubor cookie je textový soubor, který je uložen na pevném disku vašeho počítače a vztahuje se k vaší historii prohlížení určitého webu. Když se na tento web později vrátíte, může vám nabídnout přizpůsobené volby na základě uložených informací o vaší poslední návštěvě. Pokud chcete zamezit přijímání souborů cookie, můžete obvykle upravit nastavení svého prohlížeče. Soubory cookie nepoškodí váš systém.

 

Používáme software pro sledování webu, který nám umožňuje monitorovat trendy návštěvnosti a používání webu, a pomáhá nám tak rozvíjet design a rozložení webových stránek.

 

Zabezpečení: Tyto soubory cookie nám umožňují získat bezpečně přístup k vašemu účtu.

 

Preference: Tyto soubory cookie umožňují ukládat vaše preference, jako je výběr jazyka nebo zobrazení výsledků vyhledávání pracovních míst.

 

Analýza: Abychom mohli monitorovat výkonnost našich webů, shromažďujeme data o návštěvách stránek. Tyto informace jsou zcela anonymní – nemůžeme zjistit, od koho pocházejí. Když tato data používáme, nesledujeme jednotlivé návštěvy, ale údaje o celkovém počtu návštěvníků.

 

Analytické informace jsou používány ve výkazech a za účelem zlepšování našeho webu. Analytická data například používáme, když přidáváme, odebíráme nebo měníme funkce webu na základě jejich oblíbenosti mezi uživateli. Sledujeme například následující údaje:

 • Počty zobrazení stránek

 • Oblíbené časy

 • Délky návštěv

 • Odkud návštěvníci pocházejí

Technické údaje o zařízeních nebo prohlížečích, pomocí nichž návštěvníci k webu přistupují

K poskytování analytických dat využíváme společnost Google. Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s vašimi údaji, získáte v článku Google: Ochrana dat. Můžete si také přečíst úplné znění prohlášení společnosti Google o zásadách ochrany osobních údajů.

 Funkce webu: Sledujeme, na jaké nabídky pracovních míst se díváte, abychom vám mohli zobrazit podobné role.

Relace: Když se na webu pohybujete, je nutné ukládat různé informace, aby web správně fungoval. Například když hledáte pracovní místa, budou zapamatovány vyhledávané termíny, abyste je později mohli změnit. Pokud se přihlásíte, zapamatujeme si, pomocí kterého účtu jste se přihlásili.

 Reklama: Data shromážděná prostřednictvím souborů cookie nám pomáhají pochopit cílovou skupinu naší reklamy a navrhovat online reklamní kampaně oslovující jen ty osoby, které o ně budou mít s největší pravděpodobností zájem. V rámci toho oslovujeme pomocí reklamy ty uživatele, kteří na některé z našich webových stránek provedli nebo naopak neprovedli určitou konkrétní akci.

 Naše webové stránky jsou propojeny s celou řadou služeb od třetích stran, které mohou sledovat používání našeho webu. Toto propojení realizujeme, abychom měli přístup k lepším analytickým datům a mohli navrhovat kampaně zaměřené jen na uživatele, kteří o ně mají zájem. Tato data jsou vždy sdílena v anonymní podobě. Prostřednictvím souborů cookie nikdy nesdílíme osobní údaje s žádnými třetími stranami. Tato data sdílíme s následujícími externími společnostmi:

 

 • Google

 • Marketo

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Twitter