Banner Mobile Image
Banner Default Image

Zarząd firmy

Zarząd Cpl Resources plc przywiązuje dużą wagę do uczciwości biznesowej, wysokich wartości etycznych i profesjonalizmu we wszystkich swoich działaniach i przedsięwzięciach.

Regulacje prawne

Zarząd Cpl Resources plc przywiązuje dużą wagę do uczciwości biznesowej, wysokich wartości etycznych i profesjonalizmu we wszystkich swoich działaniach i przedsięwzięciach. Dlatego zobowiązuje się do utrzymania najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Notowana na Alternatywnym Rynku Inwestycji („AIM”) spółka jest obecnie zobowiązana do stosowania zasad uznanego kodeksu ładu korporacyjnego. Zarząd potwierdza, że Spółka przestrzega zasad i postanowień Kodeksu Ładu Korporacyjnego QCA, wydanego przez Quoted Companies Alliance w kwietniu 2018 roku.

Zarząd jest również odpowiedzialny za rozwijanie i promowanie celów Grupy wraz z wartościami, kulturą i zachowaniami potrzebnymi do prowadzenia działalności i osiągania jej celów strategicznych.

Kodeks Quoted Company Alliance (QCA)

W minionym roku zostały zaktualizowane zasady notowań na Alternatywnym Rynku Inwestycji („AIM”), którego Grupa jest członkiem. Od 28 września 2018 roku spółki notowane na AIM są zobowiązane do „przestrzegania lub wyjaśniania” spraw zgodnie z uznanym kodeksem ładu korporacyjnego. Rada zobowiązała się do przestrzegania wysokich standardów ładu korporacyjnego i przychylnie przyjęła tę zmianę. Grupa zdecydowała się stosować zasady ładu korporacyjnego zawarte w Kodeksie ładu korporacyjnego QCA wydanego przez Quoted Companies Alliance w kwietniu 2018 roku („Kodeks”). Przez cały rok obrotowy do dnia sporządzenia raportu Grupa w pełni przestrzegała wszystkich punktów Kodeksu.
John Hennessy, Non-Executive Chairman

Niniejsza informacja została ostatnio zweryfikowana i zaktualizowana w dniu 27 wrzesień 2018 r

W niniejszym raporcie opisano sposób stosowania zasad i postanowień Kodeksu Ładu Korporacyjnego QCA.

Zarząd i jego rola

Grupa CPL jest kontrolowana przez Zarząd Dyrektorów. Główną rolą Zarządu jest tworzenie korzystnego wizerunku firmy dla akcjonariuszy, zapewnianie przywództwa Grupy, zatwierdzanie strategicznych celów Grupy oraz upewnienie się, że dostępne są niezbędne zasoby finansowe i inne zasoby umożliwiające osiągnięcie powyższych celów.

Do obowiązków Zarządu należy:

• Ustalanie strategii Grupy i zatwierdzanie rocznego budżetu i prognoz średniookresowych

• Przegląd wyników operacyjnych i finansowych; zatwierdzanie dużych przejęć udziałów

• Sprzedaż udziałów firmy i wydatki kapitałowe

• Przegląd systemów kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem w Grupie

• Zapewnienie odpowiedniego rozwoju zarządzania i planu sukcesji

• Zatwierdzanie nominacji do Zarządu i Dyrektora finansowego firmy

• Zatwierdzanie zasad dotyczących wynagrodzeń Dyrektorów i rozwiązywania umów z Dyrektorami

• utrzymanie dobrych relacji biznesowych z akcjonariuszami

Zarząd przekazał kierownictwu wykonawczemu następujące obowiązki: opracowywanie i rekomendowanie planów operacyjnych do rozpatrzenia przez Zarząd, plany te odzwierciedlają długoterminowe cele i priorytety ustalone przez Zarząd; wdrażanie strategii i polityk Grupy określonych przez Zarząd; monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych w oparciu o plany i budżety; monitorowanie jakości procesu inwestycyjnego pod kątem wyznaczonych celów; traktowanie priorytetowo alokacji kapitału, zasobów technicznych i ludzkich; monitorowanie składu i zakresu uprawnień oddziałów kierowniczych; oraz opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem.

Każdy Dyrektor odchodzi kolejno co 3 lata. Nie określa się terminów okresu kadencji. Zarząd spotyka się co najmniej osiem razy w roku i ma ustalony harmonogram przeglądu wyników operacyjnych Grupy. W razie potrzeby organizowane są dodatkowe spotkania w celu omówienia konkretnych problemów lub transakcji.

Zarząd zatwierdza dedykowany harmonogram omówienia spraw formalnych. Poza tym, Prezes i Dyrektorzy niewykonawczy są do dyspozycji zespołu wykonawczego w przypadku potrzeby konsultacji tak często, jak to konieczne. Cały Zarząd może zasięgnąć rady Dyrektora Finasowego firmy i niezależnych doradców profesjonalnych na koszt firmy.