Banner Mobile Image
Banner Default Image

Komitety

Zarząd ustanowił Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Komitety te posiadają potwierdzony w formie pisemnej zakres kompetencji.

Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzą Breffni Byrne, John Hennessy, Colm Long i Oliver Tattan, a jego Przewodniczącym jest Breffni Byrne. Zarząd ceni sobie fakt, że Breffni Byrne posiada odpowiednie dla stanowiska doświadczenie finansowe.

Komitet Audytu spotyka się co najmniej trzy razy w roku. Komitet dokonuje analizy zasad rachunkowości, polityk i praktyk przyjętych przy sporządzaniu śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, a także dokonuje analizy zakresu obowiązków i wyników funkcji finansowych wewnętrznie w Grupie oraz analizuje systemy kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem w Grupie. Omawia również zakres i wyniki badania z audytorem zewnętrznym oraz sprawdza skuteczność i niezależność audytora. Audytor zewnętrzny uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Audytu na prośbę Komitetu.

Dyrektor Generalny, Dyrektor Operacyjny/Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Finansowy również uczestniczą w posiedzeniach na prośbę Komitetu. Audytor zewnętrzny może spotkać się z członkami Komitetu Audytu pod nieobecność osób zarządzających Grupą przynajmniej raz w roku.

W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2018 roku Komitet Audytu działając w ramach swojego zakresu obowiązkow wykonywał następujące działania:

  • oceny ryzyka w przedsiębiorstwie.

  • weryfikację stosowności zasad rachunkowości Grupy.

  • weryfikację planu audytora zewnętrznego na Audyt dotyczących sprawozdań finansowych Grupy za rok 2018, który obejmował analizę zakresu audytu, kluczowe obszary ryzyka, potwierdzenie niezależności audytora, proponowaną wysokość wynagrodzenia dla audytora oraz zatwierdzenie warunków działań w kwestii zlecenia audytu.

  • analizę i zatwierdzenie wynagrodzenia za audyt w roku 2018 oraz weryfikację kosztów innych usług płaconych zewnętrznemu audytorowi Grupy w 2018 roku

  • analizę raportów audytora zewnętrznego dla Komitetu Audytu w związku z audytami na koniec roku oraz weryfikację sprawozdań finansowych przed ich opublikowaniem.

  • analizę skuteczności procesu audytu zewnętrznego.

  • weryfikację raportów pod kątem poprawy wyników dotyczących kontroli wewnętrznej w działalnościach Grupy, przygotowanych przez audytora zewnętrznego w ramach procesu audytu Grupy.

  • analizę tymczasowych wyników Grupy przed zatwierdzeniem przez Zarząd.

  • analizę skuteczności wewnętrznego systemu kontroli Grupy i nadzorowania funkcji audytu wewnętrznego.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą Breffni Byrne, John Hennessy i Oliver Tattan. Przewodniczącym Komitetu jest Oliver Tattan.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń ustala spotkania stosownie do potrzeb, ale co najmniej raz w roku. Komitet składa się z trzech Dyrektorów niewykonawczych; Dyrektor Generalny uczestniczy w części posiedzenia na prośbę Komitetu, ale nie może być obecny przy ustalaniu swojego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Dyrektorów wykonawczych ustala Komitet.

W trakcie każdego roku obrotowego Komisja ustala wynagrodzenia zasadnicze oraz parametry określające ewentualne wypłaty premii. Komitet przy ustalaniu wynagrodzenia Dyrektorów Wykonawczych stosuje te same kryteria, które są stosowane w odniesieniu do wszystkich pozostałych pracowników. Podstawowym celem jest zapewnienie, aby wszystkie osoby były wynagradzane adekwatnie do swoich obowiązków, doświadczenia i wartości w Grupie.

Biorąc pod uwagę konkurencyjność rynku pracy, Komitet jest świadomy potrzeb uatrakcyjnienia warunków pracy, zatrzymania i motywowania kadry kierowniczej, która może spełniać wysokie oczekiwania w swoich działaniach. Premie roczne i opcje menadżerskie, jeśli istnieją, są określane przez Komitet na podstawie obiektywnych ocen opartych na wynikach Grupy w ciągu roku mierzonych przez analizę kluczowych wskaźników finansowych, a także na podstawie jakościowej oceny wyników pracownika.

Nadrzędną zasadą ustalania wynagrodzeń w Grupie jest promowanie długoterminowego sukcesu firmy poprzez wspieranie wdrażania strategii, a jednocześnie zachęcanie i nagradzanie właściwych zachowań, wartości i kultury.

W kwestii potencjalnych nominacji do Rady, Komitet organizuje zebranie co najmniej raz w roku. Co roku Komitet analizuje wszystkie umiejętności i wcześniejsze doświadczenie, które jest wymagane do zajmowania pozycji w Radzie, i stara się zaproponować mianowanie nowych Dyrektorów aby zapewnić wymaganą skuteczność działań Rady do wypełniania swoich obowiązków.

Komitet rozważa plany sukcesji Członków Zarządu i innych menadżerów na stanowiskach wyższego szczebla w perspektywie krótko- i długoterminowej, mając na uwadze wszelkie konieczne umiejętności i doświadczenie, aby upewnić się, że zaangażowanie Grupy w dostarczaniu zrównoważonych wartości na rynku jest spełnione. Przejrzysty plan rozwoju kariery pracowników i talentów w firmie jest kluczem do rozwoju Grupy i pomaga przyciągnąć i zatrzymać w firmie utalentowanych pracowników.

Grupa dąży do maksymalizacji możliwości kariery poprzez znaczne inwestycje w szkolenia i rozwój zawodowy na wszystkich poziomach. Komitet wspiera wewnętrzne programy rozwojowe mające na celu budowanie wśród konkretnych pracowników umiejętności wymagane od liderów.