Banner Mobile Image
Banner Default Image

Regulamin Programu Poleceń Kandydatów

 

Regulamin programu poleceń kandydatów

 

1.       Definicje

1.1     CPL – CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców pod nuemrem KRS 0000364333, posiadająca numer REGON 142578192, NIP 7010256845, zarejestrowana jako agencja zatrudnienia pod numerem KRAZ 10504, zwana również Organizatorem.

1.2     Program – program poleceń kandydatów, rozumiany również jako program rekomendacji zewnętrznych, organizowany przez CPL, szczegołowo określony w nieniejszym Regulaminie.

1.3     Osoba polecająca – osoba, która w czasie trwania Programu poleceń kandydatów przesłała do CPL zgłoszenie z danymi kontaktowymi bądź CV osoby rekomendowanej.

1.4     Kandydat, osoba rekomendowana, osoba polecana – osoba, spełniająca wymagania wskazane w Regulaminie, która nie jest aktualnie pracownikiem CPL oraz nie widnieje w bazie danych CPL.

1.5     Pracownik – osoba zatrudniona przez CPL na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w tym B2B.

1.6     Klient – firma, która zleca CPL prowadzenie procesu rekrutacyjnego, w której rekomendowany kandydat miałby być zatrudniony.

 

2.       Cel i zakres programu

2.1     Celem programu jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy CPL, a Osobami polecającymi Kandydatów.

2.2     Program poleceń kandydatów polega na rekomendowaniu CPL osób będących potencjalnym kandydatem do zatrudnienia u Klienta CPL, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.3     Aby wziąć udział w programie, za pośrednictwem formularza na stronie www.cpl.com/pl należy przesłać zgłoszenie CV znajomego Kandydata, który wcześniej nie był zarejestrowany w bazie CPL lub nie został uprzednio skontaktowany ani zaangażowany w proces rekrutacyjny przez CPL.

2.4     Program obejmuje Kandydatów, posiadających kwalifikacje i doświadczenie określone w aktualnie opublikowanych na stronie www.cpl.com/pl ogłoszeniach. Ogłoszenie powinno być aktywne na stronie na dzień wysłania rekomendacji i posiadać oznaczenie włączenia do programu poleceń - ikona „CPL Silver” lub „CPL Gold”. Rekomendacja powinna zostać przesłana w terminie określonym w ogłoszeniu.

2.5     Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy poleconej osoby z Klientem za pośrednictwem CPL oraz spełnione zostaną warunki określone w niniejszym Regulaminie, osoba polecająca otrzyma bonus zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu.

2.6   Polecenie uznaje się za wiążące, jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty przesłania CV, rekoneodwany kandydat zostanie wdrożony w proces prowadzony przez Cpl. Po upływie tego terminu, w przypadku wdrożenia poleconego kandydata w proces, nagroda za polecenie nie będzie przyznana.

2.7     CPL za zgodą poleconego Kandydata, może zaangażować go w inny proces rekrutacyjny niż ten, na który został rekomendowany. W takim przypadku przyznanie bonusu będzie wyłącznie uznaniowe, na podstawie decyzji CPL.

 

3.       Czas trwania programu

3.1     Program rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2021 roku i nie jest ograniczony czasowo. Organizator programu w dowolnym momencie może podjąć decyzję o jego zakończeniu informując o tym na swojej stronie internetowej.

3.2     W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmieniać zasady Programu dotyczące czasu trwania, zakresu, ograniczeń oraz sposobu wypłacania bonusu.

 

4.       Uczestnicy programu

4.1     Możliwością uczestnictwa w programie objęte są osoby fizyczne, które w odpowiedzi na umieszczoną na stronie www.cpl.com/pl ofertę pracy oznaczoną ikoną „CPL Silver” lub „CPL Gold” polecą CPL znajomego Kandydata.

4.2     Osoba polecająca wina być pełnoletnia.

4.3     Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne) oraz pracownicy CPL, a także osoby związane z pracownikiem CPL (rodzina, partner życiowy).

4.4     Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu określającego zasady programu.

4.5     Osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie oraz osoby podające nieprawdziwe dane swoje lub polecanego Kandydata zostaną wykluczone przez Organizatora z udziału w Programie i nie nabędą prawa do wypłaty bonusu.

4.6     Osoba polecająca wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zgodzie z Polityką Prywatności i Regulaminem świadczenia usług drogą elektorniczną dostępnych na stronie www.cpl.com/pl.

4.7     Udział w programie jest dobrowolny.

 

5.       Zasady udziału w programie

5.1     Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV rekomendowanej osoby do CPL za pośrednictwem formularza na stronie www.cpl.com/pl

5.2     CV powinno zawierać minimum poniższe informacje:

·         Imię i nazwisko kandydata

·         Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail, opcjonalnie link do portalu społecznościowego umożliwiający kontakt

·         Doświadczenie zawodowe lub ostatnio zajmowane stanowisko.

5.3     Polecona osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnie opublikowanych na stronie www.cpl.com/pl ogłoszeniach, a rekomendacja winna być wysłana w terminie określonym w ogłoszeniu.

5.4     Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji, znajdujących się na stronie www.cpl.com/pl i oznaczonych ikoną „CPL silver” lub „CPL gold”. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i niewypłacenia bonusu za polecenie.

5.5     Osoba przesyłająca polecenie, oświadcza iż posiada zgodę na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych osoby rekomendowanej takich jak: CV, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

5.6     Rekomendowana osoba musi zostać o tym fakcie poinformowana przez osobę polecającą. W sytuacji gdy Kandydat nie będzie wiedział o przesłaniu jego kandydatury/CV przez osoby trzecie, bonus nie będzie należny.

5.7     Kandydat zostanie poproszony przez CPL o udzielenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. W przypadku ich nieudzielenia, Kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji, a jego dane zostaną usunięte

5.8     Uczestnik programu może polecić dowolną liczbę Kandydatów

5.9     W przypadku otrzymania CV tej samej osoby od różnych uczestników programu, bonus zostanie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza (decyduje data i godzina przesłania zgłoszenia).

5.10  W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania CV rekomendowanej osoby, pracownik CPL skontaktuje się z polecanym Kandydatem, aby potwierdzić rekomendację oraz w celu weryfikacji wymaganych kompetencji. W sytuacji, gdy rekomendowana osoba nie potwierdzi zgody na przesłanie jego CV przez osoby trzecie, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych lub nie potwierdzi wymaganych kwalifikacji, bonus nie będzie przyznany.

5.11  W przypadku gdy rekomendowany Kandydat widnieje już w bazie CPL bonus nie przysługuje.

 

6.         Wypłacenie bonusu w ramach programu

6.1     Podstawą do wypłacenia bonusu jest spełnienie wymogów opisanych w niniejszym regulaminie oraz podjęcie współpracy przez rekomendowanego Kandydata z Klientem za pośrednictwem CPL.

6.2     Bonus wypłacony zostanie w całości po przepracowaniu przez rekomendowaną osobę 3 pełnych miesięcy oraz jeżeli osoba rekomendowana będzie kontynuowała współpracę u Klienta CPL w ramach zatrudnienia bezpośredniego, kontraktu lub innej formy współpracy za pośrednictwem CPL.

6.3     Bonus będzie wypłacony uczestnikowi programu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenie (dla osób nieposiadających możliwości wystawienia faktury VAT) lub wystawioną fakturę VAT (dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

6.4     Wysokość bonusu ustala się na:

• 3000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 3000 zł netto +VAT (faktura VAT) za nawiązanie współpracy z Kandydatem poleconym w odpowiedzi na ofertę oznaczoną ikoną „CPL Silver”,

• 5000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 5000 zł netto +VAT (faktura VAT) za nawiązanie współpracy z Kandydatem poleconym w odpowiedzi na ofertę pracy oznaczoną ikoną „CPL Gold.”

6.5     Uczestnik programu (osoba polecająca) zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać na adres [email protected] dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia lub wystawić fakturę VAT. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.

6.6     Wypłata bonusu nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy zlecenia lub wystawienia faktury VAT.

7.       Postanowienia końcowe

7.1     Organizatorem jest CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców pod nuemrem KRS 0000364333, posiadająca numer REGON 142578192, NIP 7010256845, zarejestrowana jako agencja zatrudnienia pod numerem KRAZ 10504,

7.2     W przypadku kwestii spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem, prawo decyzji i rozstrzygania ma organizator programu,

7.3     Wszelkie pytania dotyczące Programu poleceń kandydatów można kierować na adres: [email protected].